Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »

Dataskydd

Observera: Denna dataskyddsdeklaration avser ENDAST de uppgifter som behandlas av oss när du besöker eller använder vår webbplats. Dataskyddsförklaringen beskriver INTE behandlingen av uppgifter på tredje parts webbplatser som en del av vår tjänst som samtyckesleverantör. Observera också att vi sluter ett orderhanteringsavtal (AVV) med ALLA våra kunder och att vi EXKLUSIVT utför databehandling som entreprenör (”behandlare”). Vi behandlar INTE några uppgifter på våra kunders webbplatser för våra egna syften utan uteslutande för och för våra kunders räkning.

Översikt

Vilka är vi?

Vi (”consentmanager”) är ett svensk-tyskt företag som specialiserat sig på att tillhandahålla onlinetjänster. Vi utvecklar och distribuerar verktyget ”consentmanager” med samma namn. Detta kan användas för att registrera och hantera besökarnas samtycke till en webbplats (i vardagsspråket ”cookie-banner”).

Hur når jag samtyckeshanteraren?

Per post: consentmanager AB, Haltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige

Via e-post: mail@consentmanager.net

Via telefon: +46703823647 (inget stöd!)

… eller helt enkelt via vårt kontaktformulär .

Vad händer när jag besöker din sida?

Om du besöker vår webbplats behandlar vi data om dig eller din enhet. Se nedan för detaljer. Om du samtycker kommer vi också att sätta cookies och utvärdera uppgifterna .

Vad sägs om kakorna?

Om du samtycker kan vi eller de verktyg vi använder sätta cookies på din enhet. Mer detaljer finns här .

Vad händer med mina uppgifter?

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Vi har även avtal med alla tjänsteleverantörer för att säkra din data på bästa möjliga sätt. Mer om detta här.

Vilka rättigheter har jag?

Du har olika rättigheter, till exempel rätten att få dina uppgifter korrekta, att få dem raderade efter behandling eller att få dem behandlade eller vidarebefordrade endast med ditt samtycke. Du kan läsa mer om rättigheter här.

Hur kan jag skydda min data?

Vi försöker skydda dina uppgifter så gott vi kan. Dessutom har du möjlighet att när som helst invända mot behandlingen. Se här för mer information.

Allmän information om behandlingen av dina uppgifter

Vi (”samtyckeshanteraren”) är juridiskt skyldiga att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter (hädanefter ”data”) när du använder vår webbplats. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Detta dataskyddsmeddelande informerar dig om detaljerna kring behandlingen av dina uppgifter och dina lagliga rättigheter i detta avseende. För termer som ”personuppgifter” eller ”behandling” är de juridiska definitionerna från artikel 4 DSGVO avgörande. Vi förbehåller oss rätten att anpassa dataskyddsförklaringen med verkan för framtiden, i synnerhet vid vidareutveckling av webbplatsen, användning av ny teknik eller ändringar i den rättsliga grunden eller motsvarande rättspraxis. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom integritetspolicyn då och då och spara en utskrift eller kopia för dina register.

omfattning

Dataskyddsförklaringen gäller alla samtyckeshanterarsidor, såsom consentmanager.de, consentmanager.net, consentmanager.fr etc. Den sträcker sig inte till några länkade webbplatser eller internetnärvaro från andra leverantörer.

Ansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för denna dataskyddsförklaring är:

consentmanager AB
Haltegelvägen 1b
72348 Västerås
Sverige

Telefon: +46703823647 (inget stöd!)

E-post: mail@consentmanager.net

Frågor om dataskydd

Om du har några frågor om dataskydd med avseende på vårt företag eller vår webbplats kan du kontakta vårt dataskyddsombud:

Advokat och dataskyddsombud
Peter Hense

Postadress:

Dataskyddsombud
c/o consentmanager AB
Haltegelvägen 1b
72348 Västerås
Sverige

Kontakta via det krypterade onlineformuläret:

Kontakta dataskyddsombud

säkerhet

Vi har vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, förlust och andra externa störningar. För detta ändamål ser vi regelbundet över våra säkerhetsåtgärder och anpassar dem till den senaste tekniken.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter, som du kan hävda mot oss:

 • Rätt till information: Du kan begära information i enlighet med artikel 15 GDPR om dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätt till rättelse : Om uppgifterna om dig inte är (eller inte längre) korrekta kan du begära rättelse i enlighet med artikel 16 GDPR. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära komplettering.
 • Rätt till radering : I enlighet med artikel 17 GDPR kan du begära radering av dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling: I enlighet med artikel 18 GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter begränsas.
 • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som baseras på artikel 6 para. 1 s. 1 lit. e) eller tänd. f) GDPR äger rum, enligt artikel 21 para. 1 GDPR att invända. I det här fallet kommer vi inte att behandla dina uppgifter ytterligare om vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, och om behandlingen tjänar till att hävda och utöva eller försvara mot rättsliga anspråk ( Art. 21 Para. 1 GDPR). Dessutom, enligt artikel 21 para. 2 GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål; detta gäller även all profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. Vi uppmärksammar dig på rätten att göra invändningar i denna dataskyddsförklaring i samband med respektive behandling.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke : Om du har gett ditt samtycke till behandling har du rätt enligt artikel 7 para. 3 GDPR en ångerrätt.
 • Rätt till dataportabilitet : Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (”dataportabilitet”) och rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan ansvarig om Förutsättning för artikel 20 mom. 1 lit. a, b GDPR (Art. 20 GDPR).

Du kan hävda dina rättigheter genom att meddela kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig” eller det dataskyddsombud som utsetts av oss.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen har du även rätt enligt artikel 77 GDPR att klaga till en dataskyddstillsynsmyndighet som du väljer. Detta inkluderar även den dataskyddstillsynsmyndighet som ansvarar för den ansvariga personen:
Datainspektioner, Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, imy@imy.se .

användning av vår webbplats

I princip kan du använda vår webbplats i rent informationssyfte utan att avslöja din identitet. Vid åtkomst till de enskilda sidorna på webbplatsen på detta sätt överförs endast åtkomstdata till vår webbhotellsleverantör så att webbplatsen kan visas för dig. Följande uppgifter behandlas här:

 • webbläsartyp/ webbläsarversion,
 • operativsystem som används,
 • språk och version av webbläsarprogramvaran,
 • datum och tid för åtkomst,
 • värdnamnet på den åtkomstande slutenheten,
 • IP-adress,
 • Innehållet i begäran (specifik webbplats),
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod,
 • webbplatser som nås via webbplatsen,
 • Hänvisningsadress (den tidigare besökta webbplatsen),
 • Meddelande om huruvida samtalet lyckades
 • mängd data som överförs,
 • Tidszonsskillnad till GMT.

Den tillfälliga behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att tekniskt möjliggöra webbplatsbesök och leverans av webbplatsen till din slutenhet. Åtkomstdata används inte för att identifiera enskilda användare och slås inte samman med andra datakällor. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Våra legitima intressen ligger i att säkerställa webbplatsens funktionalitet och webbplatsens integritet och säkerhet. Åtkomstuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet med behandlingen. När det gäller insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen är detta vanligtvis fallet när du avslutar ditt besök på webbplatsen.

Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

spårning

Utöver ovan nämnda åtkomstdata används så kallade cookies, pixlar, webbläsarfingeravtryck eller andra spårningstekniker vid användning av webbplatsen. Cookies är små datapaket med en nummersekvens som lagras lokalt i cachen eller hårddisken i den webbläsare som används. Pixlar är bilder på en pixel som skapas ogenomskinliga eller i bakgrundsfärgen på webbplatsen och därför inte är synliga för användaren. Pixeln samlar även in information om ditt användarbeteende på webbplatsen. Fingeravtryckstekniker genererar ett unikt fingeravtryck baserat på webbläsarinställningarna och identifierar därmed en enskild webbläsare. Med hjälp av ett skript som varje webbläsare kör automatiskt kan information som skärmens upplösning, använda teckensnitt, operativsystem, hårdvaruinformation och integrerade webbläsarplugins ibland samlas in, som i sin specifika kombination i slutändan kan göra det möjligt att spåra tillbaka till en specifik användare. Spårningstekniken tjänar till att göra vår webbplats användarvänlig. Användningen av spårningsteknik kan vara tekniskt nödvändig eller för andra ändamål (t.ex. analys/utvärdering av webbplatsanvändning).

Tekniskt nödvändiga element

Vissa delar av vår webbplats kräver att webbläsaren som ringer kan identifieras även efter en sidändring. I de tekniskt nödvändiga elementen, såsom i synnerhet cookies eller liknande metoder för åtkomst till terminalenheter, behandlas följande uppgifter i syfte att utföra eller underlätta elektronisk kommunikation och tillhandahålla en informationssamhälletstjänst som användaren begär:

 • Språkinställningar,
 • teckensnittsinställningar,
 • Inloggningsinformation (t.ex. för våra kundportaler)
 • Analys av webbplatsanvändning (t.ex. i syfte att tillhandahålla nödvändiga hårdvaruresurser)

Användardata som samlas in genom tekniskt nödvändiga element bearbetas inte för att skapa användarprofiler. Vi använder även så kallade ”sessionscookies”, som lagrar ett sessions-ID med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. ”Sessionscookies” är nödvändiga för att använda webbplatsen. I synnerhet kan vi använda den för att känna igen slutenheten som används när du återvänder till webbplatsen. Vi använder denna cookie för att känna igen dig vid efterföljande besök på webbplatsen om du har ett konto hos oss; annars måste du logga in igen varje gång du besöker. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 para. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Våra legitima intressen i behandlingen är att tillhandahålla de speciella funktioner som nämns och därigenom göra användningen av webbplatsen mer attraktiv och effektiv. ”Sessionscookies” raderas så fort du loggar ut eller, beroende på vilken webbläsare du använder och vilka webbläsarinställningar du har gjort, när du stänger webbläsaren.

Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Tekniskt onödig spårning

Vi använder också cookies, pixlar, webbläsarfingeravtryck och andra spårningstekniker på webbplatsen för att möjliggöra en analys av användarnas surfbeteende. Till exempel lagras och bearbetas följande data:

 • Frekvens av sidvisningar
 • Användning av webbplatsfunktioner (t.ex. registrering)

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 para. 1 s. 1 lit. a) GDPR. De tekniskt onödiga cookies, pixlar och andra spårningstekniker raderas automatiskt efter en viss period, som kan skilja sig beroende på spårningsmetod. I den mån vi integrerar tredjepartscookies eller pixlar och liknande spårningstekniker på vår webbplats kommer vi att påpeka detta för dig separat nedan.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av respektive leverantör genom att ringa upp samtyckesverktyget via ikonen längst ner till vänster på webbplatsen och avmarkera kryssrutan under ”Avancerade inställningar”. Lagligheten av behandlingen förblir opåverkad tills återkallelsen utövas.

samtyckeshanteringsplattform samtyckeshanterare

Vi använder vårt samtyckesverktyg ”samtyckshanterare” för att begära samtycke för bearbetning av din slutenhetsinformation och personuppgifter med hjälp av cookies eller annan spårningsteknik på vår webbplats. Med hjälp av ”samtyckshanteraren” har du möjlighet att godkänna eller avvisa behandlingen av din slutenhetsinformation och personuppgifter med hjälp av cookies eller annan spårningsteknik för de syften som anges i ”samtyckshanterare”. Sådana bearbetningsändamål kan inkludera integrering av externa element, integration av strömmande innehåll, statistisk analys, mätning av intervall, individualiserade produktrekommendationer och individualiserad reklam. Du kan använda ”consentmanager” för att ge eller neka ditt samtycke för alla behandlingsändamål eller för att ge eller neka ditt samtycke för individuella ändamål eller individuella tredje parter. Du kan också ändra inställningarna du har gjort i efterhand. Syftet med att integrera ”consentmanager” är att låta användarna av vår webbplats bestämma om de ska sätta cookies och liknande funktioner och att erbjuda dem möjlighet att ändra inställningar som redan har gjorts som en del av deras fortsatta användning av vår webbplats. I samband med att vi använder ”samtyckshanteraren” behandlar vi personuppgifter och information om de slutenheter som används. Dina uppgifter kommer även att skickas till consentmanager (consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige). Informationen om de inställningar du har gjort kommer också att lagras på din slutenhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. c) GDPR i förening med artikel 7 para. 1 GDPR, i den mån behandlingen tjänar till att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna att tillhandahålla bevis för beviljande av samtycke. För övrigt artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. f) GDPR den relevanta rättsliga grunden. Våra legitima intressen av bearbetning ligger i lagring av användarinställningar och preferenser i förhållande till användningen av cookies och utvärderingen av samtyckesfrekvenser. Tolv månader efter att du gjort användarinställningarna kommer du att bli ombedd om samtycke igen. De gjorda användarinställningarna sparas sedan igen under denna tidsperiod, såvida du inte först raderar informationen om dina användarinställningar i slutenhetskapaciteten som tillhandahålls för detta ändamål.

Du kan invända mot behandlingen om behandlingen grundar sig på artikel 6 para. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Du har rätt att invända av skäl som beror på din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Kontakta vårt företag

Vid kontakt med vårt företag, t.ex. B. via e-post eller via kontaktformuläret på webbplatsen kommer de personuppgifter du lämnar (såsom för- och efternamn, telefonnummer eller Skype-namn) att behandlas av oss för att kunna svara på din förfrågan. För att behandla förfrågningar via kontaktformuläret på hemsidan är det obligatoriskt att uppge namn och giltig e-postadress. När meddelandet skickas till oss kommer även din IP-adress samt datum och tid för registrering att behandlas. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. f) GDPR eller artikel 6 para. 1 s. 1 lit. b) GDPR om kontakt syftar till att sluta avtal. Om begäran syftar till att ingå ett avtal är uppgifterna om dina uppgifter obligatoriska och obligatoriska för ingående av ett avtal. Om uppgifterna inte tillhandahålls är det inte möjligt att ingå eller genomföra ett avtal i form av att kontakta oss eller behandla begäran. Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken tjänar enbart till att behandla kontakten. Om kontakt sker via e-post är detta också det nödvändiga berättigade intresset för behandlingen av uppgifterna. Övriga uppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. I detta sammanhang lämnas inte uppgifterna vidare till tredje part. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang efter att behandlingen inte längre är nödvändig – vanligtvis två år efter slutet av kommunikationen – eller begränsar behandlingen vid behov för att uppfylla befintliga lagstadgade lagringskrav.

Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Behandling för avtalsändamål

Vi behandlar dina personuppgifter om och i den utsträckning det är nödvändigt för att initiera, motivera, genomföra och/eller avsluta en juridisk transaktion med vårt företag. Den rättsliga grunden för detta följer av artikel 6 para. 1 s. 1 lit. b) GDPR. Tillhandahållandet av dina uppgifter är nödvändigt för ingående av avtalet och du är avtalsenligt skyldig att göra dina uppgifter tillgängliga. Om dina uppgifter inte tillhandahålls är det inte möjligt att ingå och/eller verkställa ett avtal. Efter att syftet har uppnåtts (t.ex. avtalsbehandling) kommer personuppgifterna att blockeras för vidare behandling eller raderas, om vi inte har gett ditt samtycke (t.ex. samtycke till behandling av e-postadressen för att skicka elektronisk reklampost), en kontraktuellt avtal, ett juridiskt tillstånd (t.ex. tillstånd att skicka direktreklam) eller baserat på legitima intressen (t.ex. lagring för att göra anspråk) auktoriserade för vidare behandling.

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part om

 • det är nödvändigt för att upprätta, genomföra eller avsluta rättsliga transaktioner med vårt företag (t.ex. vid överföring av data till en betaltjänstleverantör/ett rederi för att behandla ett kontrakt med dig), (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b) GDPR), eller
 • en underleverantör eller ställföreträdare, som vi använder uteslutande inom ramen för att tillhandahålla de erbjudanden eller tjänster du behöver, kräver dessa uppgifter (såvida du inte uttryckligen har informerats om annat, har sådana hjälppersoner endast rätt att behandla uppgifterna i den utsträckning som detta är nödvändig för att erbjudandet eller tjänsten ska kunna utföras), eller
 • ett verkställbart officiellt beslut (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) GDPR) finns, eller
 • det finns ett verkställbart domstolsbeslut (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) GDPR), eller
 • vi är skyldiga att göra det enligt lag (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) GDPR), eller
 • behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. d) GDPR), eller
 • det är nödvändigt för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller för att utöva myndighet (artikel 6.1 meningen 1 lit. e) GDPR), eller
 • vi kan åberopa våra överordnade legitima intressen eller en tredje part för avslöjande (artikel 6 (1) mening 1 lit. f) GDPR).

Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra personer, företag eller organ om du inte har gett ditt faktiska samtycke till en sådan överföring. Den rättsliga grunden för behandlingen är då artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. a) GDPR. Inom ramen för denna dataskyddsinformation hänvisar vi dig till respektive mottagare i förhållande till respektive behandling.

kundkonto

För att kunna använda samtyckeshanterarens tjänster måste du skapa ett kundkonto med följande information:

 • För-och efternamn,
 • Användarnamn,
 • Adress,
 • e-postadress och
 • självvalt lösenord.

Vidare behandlas din IP-adress samt datum och tid för registrering vid registreringstillfället. Vi använder förfarandet för dubbel opt-in för registrering. Efter att du har lämnat in de uppgifter som krävs för registrering kommer du att få ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk. Först efter att länken har aktiverats genom att klicka kommer åtkomst till ditt kundkonto att skapas och registreringen är framgångsrik. Vid senare registreringar (inloggningar) måste åtkomstdata (användar-ID och lösenord) som du valde när du först registrerade dig anges. Om den överförda länken inte bekräftas inom 24 timmar, raderar vi den automatiskt senast efter en månad. Annars kommer dina uppgifter att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de behandlades. Detta är fallet för de uppgifter som samlas in under registreringsprocessen när registreringen på webbplatsen avbryts eller ändras.

Följande funktioner är tillgängliga för dig i inloggningsområdet:

 • redigera din profildata,
 • se gjorda beställningar
 • konfigurera och redigera samtyckeshanteringsplattformen för din egen webbplats.

Om du använder inloggningsområdet på webbplatsen, t.ex. B. för att redigera eller se dina profiluppgifter behandlar vi även de personuppgifter som krävs för att initiera eller fullgöra avtalet, i synnerhet adressuppgifter och information om betalningssätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. b) GDPR. Tillhandahållandet av dina uppgifter är nödvändigt och obligatoriskt för ingående och genomförande av avtalet. Om dina uppgifter inte lämnas kan du varken registrera dig eller använda inloggningsområdet, det vill säga att det inte går att sluta och/eller verkställa ett avtal. Dina uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för behandlingens syfte. Detta är fallet efter att kundkontot har raderats, såvida vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna. I det här fallet begränsar vi behandlingen. På grund av tvingande kommersiella och skattemässiga bestämmelser är vi skyldiga att spara din adress, betalnings- och orderdata under en period på upp till tio år.

E-post marknadsföring

Befintlig kundreklam

Vi förbehåller oss rätten att använda den e-postadress som du angett i samband med beställningen i enlighet med lagstadgade bestämmelser för att skicka dig följande innehåll via e-post under eller efter ingåendet av ett avtal, förutsatt att du har inte redan invänt mot behandlingen av din e-postadress:

 • teknisk information om integration, installation och konfiguration av samtyckeshanteringsplattformen,
 • nya funktioner för samtyckeshanteringsplattformen, såsom språk, design, leverantörer och implementering av nya krav,
 • nya erbjudanden för tjänster av våra produkter och tjänster,
 • Inbjudningar till företagsevent.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. f) GDPR eller artikel 6 para. 1 s. 1 lit. b) GDPR om sändning av elektronisk information för genomförandet av kontraktet (t.ex. e-postmeddelanden i informationsformat) krävs. Om behandlingen är relaterad till genomförandet av kontraktet är uppgifterna om dina uppgifter nödvändiga och obligatoriska för ingående och genomförande av ett avtal. Om dina uppgifter inte tillhandahålls är det inte möjligt att ingå eller verkställa avtalet genom att skicka informationsmail. I andra fall ligger vårt berättigade intresse av den nämnda behandlingen i att öka och optimera våra tjänster, skicka direktreklam och säkerställa kundnöjdhet. Vi raderar dina uppgifter när du avslutar användningsprocessen, dock senast tre år efter avtalets slut.

Vi vill påpeka att du när som helst kan invända mot mottagande av direktreklam och bearbetning för direktreklam utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Du har generell rätt att göra invändningar utan att ange skäl (artikel 21 (2) GDPR). För att göra detta, klicka på avregistreringslänken i respektive e-postmeddelande eller skicka oss din invändning mot kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Nyhetsbrev

Du har möjlighet att prenumerera på vårt e-postnyhetsbrev på hemsidan eller som en del av din anmälan till något av våra evenemang, med vilket vi regelbundet kommer att informera dig om följande innehåll:

 • nya funktioner för samtyckeshanteringsplattformen, såsom språk, design, leverantörer och implementering av nya krav,
 • nya erbjudanden för tjänster av våra produkter och tjänster,
 • Inbjudningar till företagsevent.

För att få nyhetsbrevet måste du ange ditt namn eller pseudonym och en giltig e-postadress. Vi behandlar e-postadressen i syfte att skicka vårt e-postnyhetsbrev och så länge du har prenumererat på nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 para. 1 s. 1 lit. a) GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av din e-postadress för att ta emot nyhetsbrevet, antingen genom att direkt klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till oss med kontaktuppgifterna som anges under ”Ansvarig”. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som har skett på grundval av samtycket fram till tidpunkten för din återkallelse.

För att dokumentera din prenumeration på nyhetsbrevet och för att förhindra missbruk av dina personuppgifter, registrerar du dig för vårt e-postnyhetsbrev i form av det så kallade dubbelopt-in-förfarandet . Efter att ha angett uppgifterna markerade som obligatoriska kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du angett, där vi ber dig att uttryckligen bekräfta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på en bekräftelselänk. Vi behandlar din IP-adress, datum och tid för registrering för nyhetsbrevet samt tidpunkten för din bekräftelse. På så sätt ser vi till att du verkligen vill få vårt nyhetsbrev via e-post. Vi är juridiskt skyldiga att bevisa ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i samband med registreringen för nyhetsbrevet (Art. 7 Para. 1 DSGVO). På grund av denna rättsliga skyldighet sker databehandling på grundval av artikel 6 para. 1 s. 1 lit. c) GDPR. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter under registreringsprocessen. Men om du inte lämnar de nödvändiga personuppgifterna kanske vi inte kan behandla din prenumeration alls eller inte i sin helhet. Om prenumerationen på nyhetsbrevet inte bekräftas inom 24 timmar kommer vi att blockera informationen som skickas till oss. Efter din bekräftelse kommer dina uppgifter att behandlas så länge du har prenumererat på nyhetsbrevet.

Om du avbryter prenumerationen genom att utöva återkallelsen av samtyckesförklaringen behandlar vi dina uppgifter, i synnerhet din e-postadress, för att säkerställa att du inte kommer att få några ytterligare nyhetsbrev från oss. För detta ändamål kommer vi att lägga till din e-postadress i en så kallad ” spärrlista ”, vilket kommer att hindra dig från att ta emot ytterligare nyhetsbrev från oss. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. c) GDPR för att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla bevis, annars artikel 6 para. 1 s. 1 lit. f) GDPR. I det här fallet består våra legitima intressen i att följa våra juridiska skyldigheter att på ett tillförlitligt sätt inte längre skicka några nyhetsbrev till dig.

Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Dessutom behandlar vi ovannämnda uppgifter för upprättande , utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 lit. c) GDPR och artikel 6 para. 1 lit. f) GDPR. I dessa fall har vi ett berättigat intresse av att hävda eller försvara oss mot anspråk.

Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Anmälan till event

Om du vill registrera dig för ett evenemang som anordnas av vårt företag måste du lämna följande uppgifter:

 • För-och efternamn,
 • Företag,
 • e-postadress och
 • telefonnummer.

Vi behandlar dina uppgifter för att registrera dig för evenemanget och dess genomförande. Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter för deltagande i evenemang är artikel 6 para. 1 mening 1 lit b) GDPR. Dina uppgifter är obligatoriska och bindande för ingående av avtalet. Om uppgifterna inte tillhandahålls är det inte möjligt att sluta eller genomföra ett avtal i form av registrering eller deltagande i evenemanget. Vi raderar dina uppgifter efter att lagring inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.

I detta sammanhang kommer dina uppgifter att skickas till Zoom (Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113, USA, nedan: ”Zoom”) i syfte att registrera dig för evenemanget, skicka evenemanget inbjudningar och genomförande av det inlämnat till evenemanget. Om du deltar i ett samtyckeshanterarens webinar, behandlar ”Zoom” även dina åtkomstdata, såsom din IP-adress, och dina bild- och ljudinspelningar. Den rättsliga grunden är artikel 6 para. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Våra legitima intressen ligger i det tekniska tillhandahållandet av våra evenemang. ”Zoom” behandlar även dina uppgifter i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Vi har slutit så kallade standarddataskyddsklausuler med ”Zoom” för att tvinga ”Zoom” till en lämplig nivå av dataskydd.

SDu kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Som en del av din anmälan till ett av våra evenemang, som vi håller tillsammans med ett partnerföretag, har du möjlighet att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och respektive partnerföretags nyhetsbrev. Partnerföretagen anges i relevant blankett innan registrering. I dessa fall överför vi dina personnamn (såsom för- och efternamn samt e-postadress) till partnerföretaget, vilket anges närmare i samtycket, i syfte att skicka nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 para. 1 s. 1 lit. a) GDPR. Ytterligare information om databehandling i samband med att vi skickar vårt nyhetsbrev finns i avsnittet ”E-postmarknadsföring”. Information om databehandling av respektive partnerföretag finns i vår partners dataskyddsinformation.

Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av din e-postadress för att ta emot nyhetsbrevet Du kan när som helst återkalla detta, antingen genom att klicka direkt på avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till oss med kontaktuppgifterna som anges under ”Ansvarig”. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som har skett på grundval av samtycket fram till tidpunkten för din återkallelse.

Payment Service Provider (PSP)/ betaltjänstleverantör

PayPal

På vår hemsida erbjuder vi dig betalning via ”PayPal”. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: ”PayPal”). För att betala måste du logga in på ditt PayPal-konto. Betalningsuppgifterna som du lämnar till PayPal kommer att behandlas av PayPal i syfte att behandla betalningen. Ytterligare information om databehandling av PayPal finns här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

För att kunna tilldela din betalning behandlar vi din leverans-/faktureringsadress, e-postadress och valt betalningssätt. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringsförpliktelser. På grund av tvingande kommersiella och skattemässiga bestämmelser är vi skyldiga att spara din adress, betalnings- och orderdata under en period på upp till tio år. Två år efter avtalets slut begränsar vi behandlingen och reducerar behandlingen till överensstämmelse med befintliga lagliga skyldigheter.

Den rättsliga grunden är artikel 6 para. 1 s. 1 lit. b) GDPR. Tillhandahållandet av dina betalningsuppgifter är nödvändigt och obligatoriskt för ingående och genomförande av avtalet. Om betalningsdata inte tillhandahålls är det inte möjligt att sluta och/eller genomföra ett avtal med betalningsmetoden ”PayPal”.

Köp på faktura

Vid ”köp på konto” förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra dina uppgifter, som du lämnar vid beställning, till externa företag (t.ex. Verband der Vereine Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss) i syfte att utföra en kreditupplysning. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Våra berättigade intressen ligger i att förebygga bedrägerier och undvika betalningsrisker, eftersom vi betalar i förskott för ”köp på konto”.

Vi behandlar uppgifterna som överförs till oss av din bank som en del av betalningstransaktionen ”köp på konto” i syfte att verifiera fakturan. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 para. 1 s. 1 lit. b) GDPR. Tillhandahållandet av dina betalningsuppgifter är nödvändigt och obligatoriskt för ingående och genomförande av avtalet. Om betalningsuppgifterna inte tillhandahålls är det inte möjligt att sluta och/eller verkställa ett avtal genom ett ”köp på konto”. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringsförpliktelser. På grund av tvingande kommersiella och skattemässiga bestämmelser är vi skyldiga att spara din adress, betalnings- och orderdata under en period på upp till tio år. Två år efter avtalets slut begränsar vi behandlingen och reducerar behandlingen till överensstämmelse med befintliga lagliga skyldigheter.

Du kan invända mot behandlingen om behandlingen grundar sig på artikel 6 para. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Ränder

Kreditkortsbetalningsalternativen är integrerade via ”Stripe” (leverantören är Stripe Inc., Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, nedan: ”Stripe”). Om du väljer ett av de nämnda betalningsalternativen kommer betalningsuppgifterna du angav under bokningsprocessen tillsammans med informationen om din bokning att vidarebefordras till ”Stripe” i syfte att hantera betalningen. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. b) GDPR. Tillhandahållandet av betalningsdata är nödvändigt och obligatoriskt för ingående och genomförande av avtalet. Om betalningsdata inte tillhandahålls är det omöjligt att ingå och/eller genomföra ett kontrakt med ett kreditkort. Som en del av databehandlingen kommer dina uppgifter även att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet för USA. Men så kallade standardavtalsklausuler ingicks med ”Stripe” för att tvinga ”Stripe” att tillhandahålla en lämplig skyddsnivå. Ytterligare information om dataskydd och lagringsperioden hos Stripe finns på: https://stripe.com/de/privacy .

keditkortsbetalning

För betalningshanteringen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som krävs för kreditkortsbetalningen till den bank som beställts med betalningen eller till den leverantör av betalnings- och faktureringstjänster som vi beställt. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. b) GDPR. Tillhandahållandet av dina betalningsuppgifter är nödvändigt och obligatoriskt för ingående och genomförande av avtalet. Om betalningsuppgifterna inte tillhandahålls är det omöjligt att ingå och/eller genomföra ett avtal med en kreditkortsbetalning. De uppgifter som krävs för betalningshantering överförs säkert via ”SSL”-proceduren och behandlas uteslutande för betalningshantering. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringsförpliktelser. På grund av tvingande kommersiella och skattemässiga bestämmelser är vi skyldiga att spara din adress, betalnings- och orderdata under en period på upp till tio år. Två år efter avtalets slut begränsar vi behandlingen och reducerar behandlingen till överensstämmelse med befintliga lagliga skyldigheter.

Rättsverkställighet / adressbestämning / inkasso

Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra de uppgifter som lämnats under beställningen till en advokat och/eller till externa företag i syfte att fastställa adress och/eller rättsligt verkställa. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Våra legitima intressen ligger i att förebygga bedrägerier och undvika risker för betalningsinställelse. Dessutom kan vi komma att vidarebefordra dina uppgifter för att säkerställa att våra rättigheter och rättigheterna för våra anslutna företag, våra samarbetspartners, våra anställda och/eller användarna av vår webbplats utövas och behandling är nödvändig i detta avseende. Under inga omständigheter kommer vi att sälja eller hyra ut dina uppgifter till tredje part. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av behandling för brottsbekämpande ändamål. Vi raderar de resulterande uppgifterna efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringskrav.

Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

värdskap

Vi använder externa värdtjänster från leverantören PlusServer GmbH (Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Tyskland), som tjänar till att tillhandahålla följande tjänster: infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, säkerhet och tekniska underhållstjänster. För dessa ändamål behandlas all data – inklusive åtkomstdata som nämns under ”Användning av vår webbplats” – som krävs för driften och användningen av vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 mom. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Med användning av externa värdtjänster strävar vi efter en effektiv och säker tillhandahållande av vår webbplats.

Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som uppstår i din speciella situation. Du kan skicka din invändning till oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ”Ansvarig”.

Integrering av innehåll från tredje part

Innehåll från tredje part, såsom videor eller grafik från andra webbplatser, integreras i webbplatsen. Denna integration förutsätter alltid att leverantörerna av detta innehåll (”tredjepartsleverantörer”) uppfattar användarnas IP-adresser. För utan IP-adressen kan de inte skicka innehållet till respektive användares webbläsare. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi kommer att informera dig nedan om de tjänster från externa leverantörer som för närvarande används på vår webbplats och om respektive behandling i enskilda fall och om dina befintliga invändnings- eller återkallelsemöjligheter.

Kalender

För att välja och ordna ett personligt möte eller en demo av vår samtyckeshanteringsplattform använder vi onlinekalendern för Calendly, LLC, 3423 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305-1754, USA (nedan: ”Calendly”), som har en widget är integrerad. När du besöker webbplatsen överför widgeten de uppgifter som anges i avsnittet ”Användning av vår webbplats” till ”Calendly”, även om du inte bokar ett möte. För att ordna ett möte via widgeten är det nödvändigt att välja tid för mötet, ett datum och en tidslucka samt ditt namn, e-postadress, telefonnummer eller Skype-namn och ämne. Dessa uppgifter behandlas också av Calendly. Efter att du bokat tid får du ett automatiskt genererat e-postmeddelande med de uppgifter du angett. Genom att bearbeta data via widgeten strävar vi efter att göra det enklare att boka tid hos oss. ”Calendly” behandlar dina uppgifter i syfte att annonsera, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sitt erbjudande. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med användningen av Calendly är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 para. 1 s. 1 lit. a) GDPR. Om du inte vill boka tid med oss via ”Calendly”, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på vår hemsida. Ytterligare information om vårt företags databehandling när du kontaktar oss finns under avsnittet ”Kontakta vårt företag”. ”Calendly” behandlar även en del av uppgifterna i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för dataöverföring till USA. Den rättsliga grunden för överföringen till USA är ditt samtycke i enlighet med artikel 49 para. 1 s. 1 lit. a) GDPR. Ytterligare information om syftet och omfattningen av behandlingen av ”Calendly” och lagringsperioden hos ”Calendly” finns i dataskyddsförklaringen på https://calendly.com/de/privacy .

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling och tredjelandsöverföringar genom att ringa upp samtyckesverktyget via ikonen längst ner till vänster på webbplatsen och avmarkera kryssrutan under ”Avancerade inställningar”. Lagligheten av behandlingen förblir opåverkad tills återkallelsen utövas.

Google översätt

Den här webbplatsen använder ”Google Translate” från Google (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001 och Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, nedan: ”Google”) för att översätta enskilda ord, meningar och webbplatsen till andra språk. För detta ändamål använder ”Google” så kallade ”cookies” (se avsnittet ”Spårning”) och upprättar en anslutning till ”Googles” servrar. Med hjälp av kakorna behandlar ”Google” de uppgifter som nämns under avsnittet ”Användning av vår webbplats” – i synnerhet din IP-adress och att du har besökt vår webbplats – för att visa dig en översättning av vår webbplats. Om du är registrerad som användare hos ”Google” kan Google tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto och vid behov skapa användarprofiler över applikationer. Vid behov behandlar ”Google” dina uppgifter i syfte att annonsera, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav a) GDPR. ”Google” behandlar även en del av uppgifterna i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för dataöverföring till USA; Den rättsliga grunden för överföringen till USA är ditt samtycke i enlighet med artikel 49 (1) mening 1 lit a) GDPR. Dina data relaterade till ”Google Translate” kommer att raderas efter tjugofyra månader. Ytterligare information om dataskydd och lagringsperioden finns på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling och tredjelandsöverföringar genom att ringa upp samtyckesverktyget via ikonen längst ner till vänster på webbplatsen och avmarkera kryssrutan under ”Avancerade inställningar”. Lagligheten av behandlingen förblir opåverkad tills återkallelsen utövas.

Youtube videor

På webbplatsen använder vi plugin-program från videoplattformen ”YouTube.de” eller ”YouTube.com”, en tjänst som tillhandahålls av YouTube LLC (huvudkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA; nedan kallat ”YouTube”) , för vilken ”Google” (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001) är ansvarigt enligt dataskyddslagstiftningen. Genom att behandla data via plugin-program strävar vi efter att inkludera visuellt innehåll (”videor”) som vi har publicerat på ”Youtube.de” eller ”Youtube.com” på denna webbplats också. Videorna är alla integrerade i ”extended data protection mode”, dvs ingen data om dig som användare överförs till ”YouTube” om du inte spelar upp videorna. När du spelar upp videor på vår webbplats får ”YouTube” informationen om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs en del av de uppgifter som nämns i avsnittet ”Användning av vår webbplats” till ”Google”. Detta sker oavsett om ”YouTube” tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på ”Google” kommer din data att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill bli associerad med din profil på ”YouTube” måste du logga ut innan du aktiverar knappen. ”YouTube” lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och bearbetar dem oberoende av existensen av ett användarkonto hos ”Google” för annonseringsändamål, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av webbplatsen. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav a) GDPR. ”Google” behandlar även en del av uppgifterna i USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för dataöverföring till USA. Den rättsliga grunden för överföringen till USA är ditt samtycke i enlighet med artikel 49 (1) mening 1 lit a) GDPR. Ytterligare information om syftet och omfattningen av behandlingen av ”YouTube” och lagringstiden på ”YouTube” finns i dataskyddsförklaringen på https://policies.google.com/privacy .

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling och tredjelandsöverföringar genom att ringa upp samtyckesverktyget via ikonen längst ner till vänster på webbplatsen och avmarkera kryssrutan under ”Avancerade inställningar”. Lagligheten av behandlingen förblir opåverkad tills återkallelsen utövas.

Statistiska, analytiska och marknadsföringstjänster

Vi använder tredjepartstjänster för statistik, analys och marknadsföringsändamål. På så sätt kan vi ge dig en användarvänlig, optimerad användning av webbplatsen. Tredje parterna använder cookies, pixlar, webbläsarfingeravtryck eller annan spårningsteknik för att kontrollera sina tjänster. Vi kommer att informera dig nedan om de tjänster från externa leverantörer som för närvarande används på vår webbplats samt om respektive behandling i enskilda fall och om dina befintliga avbokningsmöjligheter.

etracker

Vi använder webbanalystjänsten ”eTracker” (eTracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland) för den statistiska utvärderingen av besökarnas åtkomst, sidvisningar, nedladdningar, tidigare besökta webbplatser och för att mäta framgången för inlägg i sökmotorer. ”eTracker”-verktyget använder teknologier som ”spårningspixlar” och ”fingeravtryck” för att samla in, analysera och kategorisera inkommande information som genereras av användarens enhet om användningen av vår webbplats och interaktioner med vår webbplats samt åtkomstdata, särskilt IP adress, webbläsarinformation tidigare besökt webbplats och datum och tid för serverbegäran, i syfte att statistisk analys och räckviddsmätning av annonser i sökmotorer. Vi använder ”eTracker” med tillägget där IP-adresserna vidarebehandlas i förkortad form för att göra det svårare att relatera dem direkt till individer. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 para. 1 s. 1 lit. a) GDPR. Ytterligare information om dataskydd och lagringsperioden på ”eTracker” finns på: https://www.etracker.com/datenschutz/.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling genom att ringa upp samtyckesverktyget via ikonen längst ner till vänster på webbplatsen och avmarkera kryssrutan under ”Avancerade inställningar”. Lagligheten av behandlingen förblir opåverkad tills återkallelsen utövas.

Tredjepartslista

Följande tredjepartsleverantörer används på denna webbplats:

småkakor

I synnerhet används följande cookies på denna webbplats: