Redo för nya Google Consent Mode v2 ? LÄS MER »
Allmän

GDPR Data Protection Officer: Behöver ditt företag en?


Grafik för GDPR-dataskyddsombudet:

De juridiska artiklarna i GDPR beskriver i detalj utnämningen av en dataskyddsombud (DPO), hans position och hans uppgifter i tre olika avsnitt. Frågan uppstår under vilka förutsättningar är utnämningen av ett dataskyddsombud för ditt företag inte bara frivilligt utan också obligatoriskt enligt GDPR?

I den här artikeln svarar vi på denna fråga och går in i detalj om ett dataskyddsombuds ansvar och presenterar skillnaderna mellan interna och externa dataskyddsombud.

Vilka uppgifter har dataskyddsombudet?

Roller och ansvar för en GDPR-dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att fungera som en brygga mellan ditt företag och tillsynsmyndigheterna. Det är centralt för dataskyddshanteringen och övervakar efterlevnaden av GDPR och andra relevanta dataskyddslagar. Ett dataskyddsombud ska kunna ge ditt företag råd om eventuella dataskyddsutmaningar och främja förebyggande åtgärder, till exempel genom att utbilda dina anställda.

Ett dataskyddsombud enligt GDPR ska uppfylla följande uppgifter

 1. Säkerställa efterlevnad: Övervaka efterlevnaden av alla relevanta dataskyddslagar och förordningar.
 2. Övervakningsprocesser: Detta inkluderar övervakning av konsekvensbedömningar för dataskydd för att bedöma risker vid databehandling.
 3. Utbildning och medvetenhet för anställda: Främja kunskap om dataskydd bland anställda.
 4. Samarbete med tillsynsmyndigheter: Fungerar som kontaktpunkt för dataskyddsmyndigheter.
 5. Tillgänglighet och råd: Dataskyddsombudet bör alltid vara tillgängligt för att effektivt kunna hantera dataskyddsfrågor.
 6. Journalföring: Föra detaljerade register över organisationens databehandlingsaktiviteter.
 7. Undvika intressekonflikter: En DPO bör vara fri från alla intressekonflikter.

Vem behöver ett dataskyddsombud enligt GDPR?

Varje offentlig organisation behöver ett dataskyddsombud och privata företag måste utse ett dataskyddsombud om deras databehandlingsverksamhet uppfyller vissa kriterier. Om du redan vet att du behandlar personuppgifter är följande avsnitt viktigt för dig eftersom behandlingen av sådana uppgifter kräver särskild omsorg och uppmärksamhet enligt GDPR.

När krävs ett dataskyddsombud enligt GDPR?

Skyldigheten att utse en DPO enligt GDPR uppstår när ett företags behandling av personuppgifter uppfyller vissa kriterier:

 1. Bolagets huvudsakliga verksamhet innebär att utföra aktiviteter som till sin natur, omfattning och mål kräver regelbunden och systematisk intensiv övervakning av registrerade .
 2. Huvudverksamheten omfattar storskalig behandling av särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 i GDPR och uppgifter om brottsdomar och brott enligt artikel 10 i GDPR.

Dessutom kräver GDPR att ett dataskyddsombud utses för varje offentlig myndighet eller organisation (förutom domstolar i deras rättsliga verksamhet).

Internt eller externt dataskyddsombud?

Att besluta om ett internt eller externt dataskyddsombud (DPO) är bättre för din organisation beror på två faktorer: din organisations specifika behov och dina resurser. Ett internt dataskyddsombud kan vara ett effektivt val om relevant expertis redan finns i organisationen, eftersom denna tjänst kan tas över eller effektivt utvecklas av en anställd i organisationen. Å andra sidan, om det krävs en hög nivå av expertis, objektivitet och effektivitet för att implementera dataskydd, kan det vara fördelaktigt att välja ett externt dataskyddsombud. Vår partner, en ackrediterad extern DPO-tjänsteleverantör , erbjuder professionell support som uppfyller dessa kriterier.

Nedan sammanfattar vi fördelarna och nackdelarna med båda alternativen:

Internt dataskyddsombud

Fördelar

 1. Kännedom om företaget: Interna dataskyddsansvariga känner till företaget, dess processer och anställda mycket väl, vilket möjliggör en djupare integration av dataskydd i dagliga processer.
 2. Kostnader: Ofta billigare eftersom ingen ny medarbetare behöver anställas och det finns inga externa konsultkostnader.

Nackdelar

 1. Resurs- och uppgiftskonflikter: De ytterligare uppgifterna för en DPO kan göra det svårt att hantera den befintliga arbetsbelastningen. En ny medarbetare kan behöva anställas.
 2. Skydd mot uppsägning: Det finns juridiska särdrag kring skyddet mot uppsägning som kan försvåra personalbeslut.

Externt dataskyddsombud

Fördelar

 1. Specialiserad expertis: Externa dataskyddsombud är ofta högkvalificerade och alltid informerade om den senaste utvecklingen inom dataskyddslagstiftningen.
 2. Objektivitet: DPO:er kan genom sin externa position erbjuda ett mer objektivt perspektiv på dataskyddsfrågor inom företaget.
 3. Acceptans: Externa dataskyddsombud ses ofta som mer neutrala av företagsråd och anställda, vilket kan underlätta samarbetet.

Nackdelar

 1. Tillgänglighet: Anställda kan vara tveksamma till att vända sig till en extern DPO med frågor eller problem.

Oavsett val av intern eller extern DPO har företaget det yttersta ansvaret för dataskyddet. Det är därför tillrådligt att noggrant utvärdera både intern kapacitet och externa alternativ för att säkerställa den optimala lösningen för ditt företag.

Slutsats

Att besluta om och vilken typ av dataskyddsombud (intern eller extern) som är bäst för ditt företag bör baseras på en grundlig bedömning av dina specifika behov.

För mer information och professionell support, besök webbplatsen för vår partner , en erfaren leverantör av externa DPO-tjänster. Använd deras expertis för att effektivt hantera ditt företag i enlighet med GDPR och samtidigt optimera dataskyddsstandarder.


fler kommentarer

Newsletter consentmanager Juni
Ny

Nyhetsbrev 06/2024

Nytt tillägg: Sekretessvänlig webbplatsanalys Med juniuppdateringen är det nya tillägget ”Webbplatsanalys” tillgängligt för dig på ditt konto. Här kombinerar vi de två komponenterna som vi är särskilt bra på: riktigt dataskydd och bra rapportering. Fördelen med vår nya integritetsvänliga webbanalys ligger främst i dataskyddet och systemets enkelhet: Med vår integritetsvänliga webbanalys vill vi försöka erbjuda […]
Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Ny

Holländska DSB: Guide till cookie-banners och utökade inspektioner

Den holländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) har publicerat en ny guide som beskriver bästa praxis för att designa cookie-banners och vad man bör undvika för att undvika eventuella böter. Som tillkännagavs i februari 2024 kommer Dataskyddsmyndigheten att implementera fler kontroller för att säkerställa att webbplatser lagligen erhåller samtycke för spårning av cookies och annan spårningsprogramvara. […]